PO - PÁ 8:00 - 16:00
+420 602 614 660

Menu

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na všechny smlouvy o dílo, jejichž předmětem je poskytování služeb – lakování, tisk grafiky a tisk fotografií, mezi společností Rogi k.s. Vídeňská 166, 252 50 Vestec, IČO 49546422 (dále jen Zhotovitel), a právnickou nebo fyzickou osobou, které Zhotovitel poskytuje služby (dále jen Zákazník).

2. Službami se rozumí služby a výrobky poskytované zhotovitelem koncovým zákazníkům zhotovené z dat resp. s využitím dat poskytnutých zákazníky.

3. Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že Zákazník je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými listinami.

4. Při objednávání fotoslužby si Zákazník volí způsob dodání, a to buď přímo Zhotovitelem nebo prostřednictvím smluvního dopravce.

II. Uzavření smlouvy o dílo

1. K uzavření smlouvy o dílo může dojít:
(a) prostřednictvím internetového e-shopu.

(b) předáním dat a výběrem formátu přímo na provozovně zhotovitele

2. Podstatnými náležitostmi smlouvy o dílo jsou předmět plnění díla, cena díla, termín a způsob dodání. Ceny jsou dle platné aktuální nabídky na webových stránkách zhotovitele. Uzavřením smlouvy dle bodu II.1. přistupuje Zákazník na tyto VOP a uzavírá se Zhotovitelem smlouvu o dílo. Objednávka Zákazníka je, podle § 1740 a násl. občanského zákoníku, považována za přijetí návrhu Zhotovitele na uzavření smlouvy.

III. Registrace účtu

1. Před uzavřením smlouvy o dílo je Zákazník povinen poskytnout nezbytné údaje, mimo jiné osobní údaje Zákazníka, jejichž správcem je Zhotovitel. Zákazník obdržel při registraci od Zhotovitele informace o ochraně osobních údajů vyžadované příslušnými právními předpisy.

IV. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je poskytnutí služby, která je specifikována v objednávce, smlouvě o dílo nebo potvrzené objednávce Zhotovitelem.

2. Určení předmětu díla musí být jednoznačné, určité. Musí též odpovídat platné nabídce Zhotovitele, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla. Neakceptováním platných VOP, či jejich akceptování Zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy

V. Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje Zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou službu v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo. Není-li dohodnuto jinak, Zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou Zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy, přijetí či potvrzení objednávky.

2. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, pokud neobsahuje úplné údaje o Zákazníkovi či neobsahuje klasickou předlohu vůbec nebo je tato vadná (zcela nebo částečně). Zhotovitel je zároveň oprávněn odmítnout objednávku zadanou přes internet, pokud tato obsahuje např. poškozené soubory dat.

3. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění tohoto obsahu v případě, že tento obsahoval počítačové viry.

4. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.

5. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

6. Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je Zhotovitel oprávněn tuto objednávku použít a optimalizovat. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.

7. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání Zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má Zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel v tom případě nenese odpovědnost za vzniklé škody.

8. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání Zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny.

VI. Práva a povinnosti Zákazníka

1. Pokud Zákazníkem učiněná objednávka obsahuje jakékoli podmínky, které jsou v rozporu se smlouvou nebo s těmito VOP, nebo pokud Zákazník připojí k objednávce jiné písemnosti či jakékoli další podmínky, nestávají se tyto součástí smlouvy a nejsou pro Zhotovitele závazné.

2. Za službu zpracovanou a dodanou Zhotovitelem je Zákazník povinen uhradit cenu dle platného ceníku v den uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky Zhotovitelem. Cena služby se skládá z ceny produktu, dopravného a balného a platného DPH, vše podle platného ceníku Zhotovitele. Do doby úplného zaplacení ceny služby zůstávají objednané služby ve vlastnictví Zástupce zhotovitele.

3. Zákazník odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých obrazových dat (např. archivace digitálních fotografických souborů) poskytnutých Zhotoviteli v souvislosti s objednávkou.

4. Za obsah obrazových souborů je plně zodpovědný Zákazník. Zákazník prohlašuje, že je majitelem autorských práv obrazového materiálu v objednávce a plně zodpovídá za případná porušení autorských či jiných práv a za případnou způsobenou škodu.

VII. Záruka, kvalita, reklamace

1. Zhotovitel dodá nepoškozenou službu v kvalitě, která byla sjednána či určena objednávkou. Nebyla-li kvalita sjednána či určena objednávkou, bude služba dodána v kvalitě obvyklé vzhledem k účelu použití a ceně.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady služby, co do provedení či balení služby. Zhotovitel nezodpovídá za vady provedené služby, jejichž příčinou je vadný materiál (zejména vadná data apod.) dodaný Zákazníkem.

3. V případě poškození nebo ztráty datového nosiče nebo filmového materiálu ručí Zhotovitel pouze do výše materiální hodnoty poškozeného nebo ztraceného materiálu.

4. V případě, že služba vykazuje vady, je Zhotovitel oprávněn buď vadu odstranit, nebo dodat novou bezvadnou službu. V případě poštovní zásilky, kdy tato vykazuje viditelné poškození, může Zákazník zásilku odmítnout a sepsat s doručovatelem protokol o poškození zásilky. V případě reklamace díla postupuje Zákazník podle platného zákona.

5. Postup pro provádění reklamací zhotovených zakázek je popsán v zákoně.

VIII. Dodání, převzetí služby

1. Zákazník se zavazuje vyzvednout si objednanou služby v místě určení a tuto uhradit. Zhotovitel informuje Zákazníka o vyhotovení služby a předpokládaném termínu doručení formou e-mailu. Zhotovitel zodpovídá za uložení služby po dobu dvou měsíců od data objednání. Zhotovitel v tomto případě upozorní Zákazníka na skutečnost, že jeho služba dosud nebyla vyzvednuta a vyzve jej k vyzvednutí. Po marném uplynutí této doby bude služba skartována, čímž není dotčen nárok Zhotovitele na úhradu ceny služby.

2. Služba bude Zhotovitelem dodána ve lhůtě uvedené v ceníku platném v den uzavření smlouvy.

IX. Mimosoudní řešení sporů

1. V souladu s informační povinností stanovenou zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje Zhotovitel Zákazníka o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je s ohledem na služby v oblasti služeb Česká obchodní inspekce. Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi Zákazníkem a Zhotovitelem, může se Zákazník do jednoho roku od prvotního uplatnění nároku u Zhotovitele obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Internetová adresa České obchodní Inspekce je wvw.coi.cz.

X. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení Zákazníkovi bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Zákazníka.

2. Smluvní vztahy mezi Zákazníkem a Zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník.

3. Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za Zhotovitelem vzniklou v souvislosti se smlouvou o dílo jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem Zhotovitele. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu Zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.

4. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto podmínky změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení.

5. Zákazník bere na vědomí, že uzavírá smlouvu o dodávce služeb, případně zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka a zadáno okamžitě po objednání do výroby, aby byla dodržena lhůta pro dodání uvedená v ceníku. Proto nemá Zákazník podle § 1837 občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu. Zákazník dále bere na vědomí, že po odeslání objednávky do výroby už nelze službu z technických důvodů produkčního systému stornovat a tato bude vyrobena.

6. V případě, že některá ustanovení těchto VOP a Reklamačního řádu se stane neplatným, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení. V takovém případě místo neplatných ustanovení v dobré víře budou sjednána náhradní ustanovení.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

služby

I. Záruční doba

1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí služby . Objednává-li Zákazník fotoslužby jako spotřebitel, tj. bez uvedení IČO a případně DIČ, sjednává se záruční doba v délce 24 měsíců. V ostatních případech se sjednává záruční doba v délce 6 měsíců.

III. Reklamace vady

1. Při nedodržení smluvních závazků ze strany Zhotovitele má Zákazník právo na reklamaci či odstoupení od smlouvy.

2. Reklamace vyřizuje Zhotovitel bezodkladně, nejpozději však do 30 dní ode dne uplatnění reklamace.

 


3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a předat k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Reklamace musí být nahlášena neprodleně po zjištění vady. Reklamace zaslané Zhotoviteli na dobírku nebudou Zhotovitelem v žádném případě přijaty.

4. Každá reklamace musí obsahovat reklamované zboží, daňový doklad Zákazník musí rovněž zaslat původní objednávková data.


Při nedodržení doby sjednané pro zhotovení služby bude Zákazníkovi poskytnuta sleva ze stanovené ceny ve výši maximálně 10 %.

Reklamace služby zaslané prostřednictvím externího přepravce

a. Při převzetí zásilky, dodané prostřednictvím smluvního přepravního partnera, je Zákazník povinen vizuálně zkontrolovat její stav. V případě zjevné vady (např. viditelné poškození obalu), Zákazník buď odmítne převzít poškozenou zásilku nebo tento stav ihned oznámí přepravci, sepíše s řidičem na místě protokol o poškozené zásilce do přepravního listu.

b. Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen z důvodu přepravy, uplatňuje reklamaci nejpozději do dvou dnů po převzetí zásilky přepravce i zhotovitele.

IV. Vlastnosti zhotovené služby, které nemohou být předmětem reklamace

1. Odlišná barevnost - nelze zaručit úplnou barevnou shodu mezi různými tiskovými materiály.

2. Snížená kvalita, daná nízkým rozlišením dodaných obrazových souborů (fotografií) Zákazníkem, nemůže být předmětem reklamace.

Přihlaste se k odběru novinek a slev ještě dnes

Adresa tisku

Rogi, s.r.o.
Vestec 166, 252 50
Jesenice Praha-západ
IČ: 49546422
DIČ: CZ49546422

Certifikace

Kontakt

+420 602 614 660

Napište nám